Vicepremierul Nicu Popescu la Odesa: „Curajul astăzi are un nume, iar acest nume este Ucraina. Libertatea Ucrainei este și Libertatea noastră”

15 septembrie 2022, Odesa - Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrării europene Nicu Popescu, ministrul afacerilor externe al României, Bogdan Aurescu, ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, precum și viceprim-ministrul, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Andrei Spînu, ministrul energiei al României, Virgil Popescu, ministrul energiei al Ucrainei, Gherman Galushcenko, s-au reunit astăzi, la Odesa, în cadrul primei reuniuni ministeriale informale a acestui format.

Sep 15, 2022 - 21:04
Urmărește-ne peGoogle news
Vicepremierul Nicu Popescu la Odesa: „Curajul astăzi are un nume, iar acest nume este Ucraina. Libertatea Ucrainei este și Libertatea noastră”
Foto: 7Media

„Îi mulțumesc omologului meu Dmytro Kuleba pentru invitația lansată mie și ministrului Bogdan Aurescu la reuniunea trilaterală Moldova – România – Ucraina, cu participarea miniștrilor de externe și ai energiei ai țărilor noastre. Am vizitat astăzi împreună cu vicepremierul Andrei Spînu, și miniștrii Virgil Popescu și Gherman Galushchenko orașul Odesa. I-am transmis prietenului nostru Bogdan Aurescu aprecierea pentru sprijinul necondiționat oferit Moldovei și Ucrainei pentru aspirațiile noastre europene. Interacțiunea țărilor noastre este una firească și extrem de importantă pentru solidaritate energetică, fiind o dovadă în plus a relațiilor de prietenie și a legăturilor politice și economice strânse.” - a spus ministrul Nicu Popescu.

Oficialul moldovean a punctat că țările noastre pot acționa rapid și în direcția coordonării eforturilor comune inclusiv prin sincronizarea sistemelor electrice a statelor noastre cu Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică ENTSO-E. Iar această reuniune ne permite să accelerăm instrumentele legale și administrative pentru a beneficia din plin de această integrare graduală cu Uniunea Europeană în domeniul energetic.

„Evident aceste eforturi vin în timpuri extrem de grele pentru statele noastre, pentru întregul continent, când ordinea internațională bazată pe reguli este sfidată prin agresiunea militară a Federației Ruse împotriva statului independent, suveran și democratic Ucraina.

În discursul meu, susținut în limba română, am spus că Curajul astăzi are un nume, iar acest nume este Ucraina. Libertatea Ucrainei este și Libertatea noastră.” - a menționat vicepremierul Nicu Popescu.

Șeful diplomației de la Chișinău a reconfirmat sprijinul nostru ferm pentru Ucraina și condamnarea cu fermitate a agresiunii ruse, exprimând susținerea pentru integritatea teritorială a Ucrainei în frontierele internațional recunoscute. Oficialii au mai discutat despre securitatea nucleară în jurul Centralei de la Zaporizhzhia, Moldova susținând necesitatea demilitarizării acesteia.

„Prin inițierea acestui format trilateral am făcut un pas comun în direcția integrării europene, prin măsuri concrete în domeniul energetic. Demonstrăm o abordare firească, responsabilă și europeană, dorind să contribuim la cel mai de succes proiect al păcii – Uniunea Europeană.” - a conchis vicepremierul Nicu Popescu.

Comunicatul comun al miniștrilor:

15 septembrie 2022, Odesa - Ministrul afacerilor externe al Ucrainei, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrării europene al Republicii Moldova, ministrul afacerilor externe al României, precum și ministrul energiei al Ucrainei, viceprim-ministrul, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale al Republicii Moldova, ministrul energiei al României s-au reunit astăzi, la Odesa, în cadrul primei reuniuni ministeriale informale a acestui format.

La reuniune au participat, de asemenea, reprezentanți ai agențiilor de reglementare în domeniul energiei din cele trei țări, precum și ai celor mai importante companii care activează în domeniul energiei. Această reuniune ministerială este prima de acest fel din istoria relațiilor trilaterale Ucraina-Republica Moldova-România.

Miniștrii au schimbat opinii cu privire la situația de securitate regională, în contextul războiului de agresiune ilegal, nejustificat și neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei, care a generat cea mai gravă criză de securitate și umanitară de pe continentul european din ultimele decenii. Aceștia au analizat implicațiile pentru mediul de securitate regional în ansamblul său, inclusiv cu privire la gestionarea fluxurilor de refugiați, acordarea de asistență umanitară, asigurarea securității energetice și protejarea modalităților sigure de transport și tranzit.

Miniștrii au discutat despre procesul de integrare europeană al Ucrainei și Republicii Moldova, în contextul deciziei istorice a Consiliului European din 23-24 iunie 2022, prin care a fost acordat celor două țări statutul de candidat pentru aderarea la UE. Aceștia au evaluat demersurile care au fost întreprinse și măsurile avute în vedere în continuare de Ucraina și Republica Moldova pentru a avansa în mod substanțial pe drumul integrării în UE.

Miniștrii, în mod special, au întreprins următoarele:

 • au condamnat în cei mai puternici termeni posibili agresiunea continuă a Rusiei împotriva Ucrainei, împotriva suveranității și integrității sale teritoriale;
 • s-au angajat să-și unească eforturile diplomatice pentru a sprijini guvernul Ucrainei și poporul ucrainean în lupta sa eroică pentru eliberarea teritoriilor ucrainene ocupate de Rusia și pentru restabilirea securității și stabilității în regiune;
 • au reiterat dorința de a lucra împreună pentru sprijinirea procesului de integrare europeană a Ucrainei și Republicii Moldova;
 • au condamnat cu tărie ocuparea Centralei Nucleare de la Zaporojie (CNZ) de către trupele ruse, precum și numeroasele provocări și bombardamente realizate de acestea care ar putea produce un dezastru nuclear de proporții în Europa. Miniștrii au solicitat Moscovei să demareze imediat demilitarizarea arealului CNZ și a zonei din vecinătatea acesteia pentru a permite reluarea activităților autorităților ucrainene la CNZ. Miniștrii au evidențiat importanța vizitei ISAMZ (misiunea de sprijin și asistență a AIEA la Zaporojie);
 • au evidențiat interesul privind dezvoltarea cooperării trilaterale în toate domeniile de interes comun, în primul rând în vederea aprofundării dialogului politic și îmbunătățirii diversificării aprovizionării cu energie în baza unei relații echilibrate, transparente și nediscrimantorii, care să asigure o competiție corectă; integrarea piețelor de energie; creșterea schimburilor de electricitate între Ucraina, Republica Moldova și România; și reabilitarea și extinderea liniei de înaltă tensiune Pivdennoukrainsk NPP-Orlivka-Isaccea, inclusiv conexiunea acesteia cu Republica Moldova pentru a asigura o interconectare electrică între toate cele trei țări, pe baza rezultatelor unui studiu de fezabilitate;
 • au convenit să urgenteze discuțiile tehnice privind utilizarea interconectoarelor de gaz, alocarea de capacități în cadrul interconectoarelor de electricitate și gaz și minimizarea plăților pentru fluctuațiile neintenționate prin intermediul interconetărilor transfrontaliere care fac obiectul reglementărilor FSKAR;
 • au convenit asupra faptului că statutul de candidat pentru aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la UE, precum și sincronizarea cu succes a rețelelor lor electrice cu Rețeaua Europeană Continentală ENTSO-E deschid noi posibilități de cooperare regională vizând consolidarea rezilienței energetice și a securitatății aprovizionării;
 • au convenit asupra necesității utilizării mai eficiente a capacităților subterane de stocare a gazului, care reprezintă un element important pentru securitatea energetică a regiunii;
 • au convenit să încheie un Acord trilateral pentru consolidarea interconectivității pentru aprovizionarea cu energie între cele trei țări și să înceapă să lucreze cu Comisia Europeană pentru implementarea imediată a acestuia, inclusiv pentru asigurarea finanțării;
 • au convenit să lucreze îndeaproape pentru creșterea livrărilor bilaterale comerciale de electricitate prin contracte pe termen scurt, mediu și lung, între companiile noastre de stat;
 • au exprimat disponibilitatea de a organiza întrevederi regulate și au convenit ca următoarea reuniune să fie dedicată consolidării potențialului de tranzit al Ucrainei, Republicii Moldova și României. În acest sens, vor fi invitați să participe reprezentanți ai instituțiilor relevante, pentru a dezbate obstacolele existente, precum și opțiunile pentru sporirea capacităților existente de tranzit și crearea unora noi;
 • au exprimat disponibilitatea să continue să acționeze pentru liberalizarea și simplificarea regimului de intrare al cetățenilor Ucrainei pe durata războiului;
 • s-au angajat să îmbunătățească coordonarea în combaterea dezinformării și a altor forme de război hibrid.

***

JOINT COMMUNIQUE

The Minister of Foreign Affairs of Ukraine, the Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Moldova, the Minister of Foreign Affairs of Romania, as well as the Minister of Energy of Ukraine, the Deputy Prime Minister, Minister of Infrastructure and Regional Development of the Republic of Moldova, the Minister of Energy of Romania met today for the first informal Ministerial Meeting in this format in Odesa.

The meeting was also attended by the representatives of the energy regulatory agencies of these three countries, as well as the top companies working in energy field. This ministerial-level meeting is the first of its kind in the history of the trilateral Ukraine-Republic of Moldova-Romania relations.

The Ministers have exchanged views on the regional security situation, in the context of Russia’s illegal, unjustified and unprovoked war of aggression against Ukraine that has generated the most serious security and humanitarian crisis on the European continent in decades. They have examined the implications for the overall security environment in the region, including with respect to managing the refugee outflows, responding to humanitarian needs, ensuring energy security, and protecting safe and secure modes of transportation and transit.

The Ministers have discussed the European integration process of Ukraine and the Republic of Moldova, in view of the historic decision of the European Council held on 23-24 June 2022 granting the two countries EU candidate status. They have assessed the steps taken and the measures planned by Ukraine and the Republic of Moldova to further and consistently advance on the EU integration path.

The Ministers, in particular, have undertaken the following:

 • condemned in the strongest possible terms Russia’s continued aggression against Ukraine, its sovereignty and territorial integrity;
 • committed to join their diplomatic efforts to stand with the Ukrainian government and the Ukrainian people in their heroic struggle to liberate Ukrainian territories occupied by Russia and restore security and stability in the region;
 • reaffirmed their willingness to closely work together in support of the European integration process of Ukraine and the Republic of Moldova;
 • strongly condemned the occupation of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant (ZNPP) by Russian troops, their numerous provocations and shellings that could cause a large scale nuclear disaster in Europe. Ministers called upon Moscow to immediately proceed to the demilitarization of the ZNPP site and its vicinity in order to allow the resumption of the activities of the Ukrainian authorities in the ZNPP. The ministers referred to the importance of the ISAMZ (IAEA Support and Assistance Mission to Zaporizhzhia) visit;
 • pointed out their interest in developing trilateral cooperation in all areas of mutual interest, first and foremost in deepening political dialogue and improving diversification of the energy supplies based on a balanced, transparent, non-discriminatory relationship ensuring a fair competition; integration of energy markets; increasing electricity exchanges among Ukraine, Republic of Moldova and Romania; and rehabilitation and extension of the high-voltage power line Pivdennoukrainsk NPP-Orlivka-Isaccea, including its connection in Moldova, to ensure an electrical interconnection among all the three countries, based on the results of a feasibility study;
 • agreed to speed-up the technical discussions for the use of gas interconnections, the allocation of capacities on electricity and gas interconnections and on minimizing the payments for unintended deviation on cross-border interconnections which are subject of FSKAR settlement rules;
 • agreed that the EU candidate status granted to Ukraine and the Republic of Moldova along with the successful synchronization of their grids with the European Continental Grid ENTSO-E opens new possibilities for regional cooperation aiming at increasing energy resilience and security of supply;
 • agreed on the need for better use of underground gas storages that are an important element of energy security in the region;
 • agreed to conclude a trilateral Agreement to strengthen the interconnectivity in energy supplies between the three countries and to start working with the European Commission on its immediate implementation, including funding;
 • agreed to work closely on increasing the bilateral commercial supplies of electricity on short, medium and long term contracts, between our state owned companies;
 • expressed their readiness to hold regular meetings and agreed to dedicate the next meeting to boosting the transit potential of Ukraine, the Republic of Moldova and Romania. To this end, they will invite representatives of relevant agencies to join them to discuss existing bottlenecks, as well as options to increase existing transit capacities and create new ones;
 • affirmed their readiness to work on further liberalization and simplification of entry regime for the citizens of Ukraine during the wartime period;
 • committed to improve the coordination in countering disinformation and other forms of hybrid warfare.